Bloková vyjímka

Jde o servisní prohlídky předepsané výrobcem, opravy a výměny provozem opotřebených dílů, opravy po haváriích atd. V žádném případě se to ale netýká záručních oprav, tedy výměny a opravy dílů s výrobní vadou! Zárukou tady rozumím „běžnou“ záruku nabízenou výrobcem, kterou si zákazník kupuje s novým vozem a která je zahrnuta v jeho ceně. Tedy například standardní dvouletá záruka, tříletá nebo do 100 000 km, případně 6- až 12letá na prorezavění karoserie. Tyto záruky se u jednotlivých výrobců liší, ale hlavím kritériem je vždy to, že je součástí ceny vozu.

Dodatková záruka výrobce, nabízená za úhradu nad rámec ceny vozu, většinou ve formě „balíčků“, je většinou vázána na pravidelné prohlídky v autorizovaném servisu a při nedodržení této podmínky zákazníkovi propadá.

Pro to, aby zákazník neztratil záruku na vůz v případě, že jej svěří do péče nezávislému autoservisu, je nutné dodržet hlavně následující:

  • montovat jen díly certifikované výrobcem dílů jako originální ND nebo ND kvalitativně rovnocenné;
  • při údržbě a opravách vždy dodržovat výrobcem automobilů stanovené postupy a rozsah.

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě, že provádím údržbu automobilu v záruce, je nutné požadovat po dodavateli ND certifikát výrobce, ve kterém osvědčí, že jde o originální nebo kvalitativně rovnocenný ND. Pokud tedy nechci, aby zákazník ztratil záruku na prorezavění karoserie nebo motor jen kvůli výměně brzdových destiček v mém nezávislém autoservisu, musím použít certifikované ND a postup výrobce pro jejich výměnu. V žádném případě mě to ale nezbavuje odpovědnosti za mnou provedenou opravu!

Tady se dostáváme zpět k původní otázce odpovědnosti. Ta se řídí obchodním a občanským zákoníkem ve znění jejich posledních novel včetně letité vyhlášky 18/1965 Sb. Velmi, ale velmi zjednodušeně lze říci, že v drtivé většině případů odpovídá za kvalitu namontovaných i jím prodaných dílů autoservis. Podle okolností se tato odpovědnost liší v délce, způsobu deklarace a uplatňování záruky vlastníkem/ provozovatelem vozidla.

Tato problematika je ovšem velmi rozsáhlá a její, byť zjednodušené a na praxi orientované vysvětlení by zabralo velký prostor. Tedy stručně:
Záruka na prodané ND je 24 měsíců od doby uvedení do provozu, s tím, že po dobu prvních 6 měsíců musí v případě reklamace autoservis dokázat, že závada neexistovala v době prodeje, ve zbývajících 18 měsících je toto důkazní břemeno na zákazníkovi.
Pozor: Vada, která vznikla neodbornou montáží provedenou prodávajícím nebo na jeho objednávku, je považována za vadu dílu a je na ni záruka 24 měsíců! To se týká i případů, kdy díl neodborně namontuje zákazník v důsledku nesprávných nebo neúplných pokynů v návodu k použití výrobku!